skip to Main Content
Umthengi Othenga Umuzi Okanye Indlu Okokuqala Ngqa – Nakhu Okufanele Ukwazi Nge – FLISP

Umthengi Othenga Umuzi Okanye Indlu Okokuqala Ngqa – Nakhu Okufanele Ukwazi Nge – FLISP

I-FLISP (Finance Linked Individual Subsidy Programme) iwuxhaso lukahulumeni lwabantu baseNingizimu Afrika abaqala ngqa ukuthenga izindlu okanye imizi, eyethulwa okokuqala ngonyaka ka-2012. Ekuqaleni, i-FLISP yayinikezwa njengendlela yemalimboleko yekwethenga indlu okanye umuzi kuphela, elinganiselwe kubantu abahola phakathi kuka-R1,500 – U-R15,000 wemali engenayo yanyanga zonke kuphela.

Kodwa-ke, kusukela ngo-April 2022, lo mthetho washintshwa futhi manje usuyatholakala kulabo abahola isamba semali engenayo yenyanga efinyelela ku-R22 000 (imali engenayo yanyanga zonke ehlangene/ehlanganisiwe engaphansi kuka-R22 000) futhi izotholakala ezinsizeni zezimali zezindlu ezingezona ze-mortgage kusukela kunyaka wezimali ka-2022/23.

Okudingwa yi-FLISP

Okuhloswe ngayo ukulekelela abathengi abaqalayo ngqa ukuthenga indlu okanye imizi futhi abahola kancane, uxhaso lwakho luzoncika ekutheni ungena kuphi phakathi kwezigaba zemiholo okungenelayo. Ukuze uthole imininingwane eyengeziwe sicela uvakashele: https://flisp.co.za/

Abantu abafaka isicelo se-FLISP kufanele bahlangabezane nalezi zidingo ezilandelayo:

 • Kufanele iwele phakathi kwesamba semali engenayo (imali engenayo yomndeni ihlangene phakathi kuka-R3 501 no-R22 000 ngenyanga)
 • Kumele abe yisakhamuzi saseNingizimu Afrika ngokugcwele.
 • Akumele ngabe wawuthola umxhaso wezindlu kahulumeni ngaphambilini.
 • Kumelwe ube oshadile/abahlala ndawonye okanye ongashadile abe nabantu akabondlayo ngokwezimali.
 • Kufanele ube ngaphezu kweminyaka eyi-18 ubudala.
 • Akumele ngabe ubenayo indawo yokuhlala engashintshi ngaphambilini.

Ngisifaka Kanjani isicelo se-FLISP?

Uma uhlangabezana nazo zonke izidingo, ungafaka isicelo se-FLISP, kodwa okokuqala kufanele ukhethe okanye/noma ufake isicelo sezezimali. Nakuba bekujwayeleke ukuthi ufake isicelo semali mboleko (futhi isicelo sakho sigunyazwe ngaphambi kokufaka isicelo se-FLISP), lokhu kushintshile, futhi manje usungakwazi ukuhlola eminye imithombo yezimali ongayifaka isicelo, okuhlanganisa lokhu okulandelayo:

 • Imali mboleko yempesheni noma ye-provident fund
 • Uhlelo lokonga lwamadlelandawonye noma olusekelwe emphakathini njengesitokofela
 • Uhlelo lwezindlu zabasebenzi bakahulumeni
 • Noma yiluphi olunye uhlelo lwezindlu olusizwa ngumqashi
 • Imalimboleko engavikelekile
 • Isivumelwano sokuthengisa ngezitolimende noma isivumelwano sokuqasha ngenjongo yokuthenga

Sikucebisa ukuthi ukhulume nesikhungo sakho sezezimali noma umasipala oseduze ukuze uthole usizo, noma ungafaka isicelo eMnyangweni Wezokuhlaliswa Kwabantu.

Amadokhumenti amaphepha Adingekayo uma Uyofaka Isicelo

 • Amakhophi omazisi aqinisekisiwe (ID).
 • Amakhophi aqinisekisiwe ezitifiketi zokuzalwa zabantu obondlayo.
 • Ikhophi eqinisekisiwe yesitifiketi somshado/ Umyalelo wokugcina wedivosi ovela enkantolo.
 • I-payslip/i-afidavithi yakamuva eqinisekisa ukungasebenzi/ubufakazi besibonelelo sikahulumeni.
 • Ikhophi eqinisekisiwe yetayitela lokudayisa okanye elokuthenga.
 • Ikhophi eqinisekisiwe yokugunyazwa kwebhondi/ikhotheshini yebhondi.
 • Ikhophi yoqobo okanye eqinisekisiwe yesitatimende sezindleko zokudlulisa kummeli ogunyazwe ukudlulisela indlu egameni likamthengi iphuma kumthengisi.

Izeluleko Zethu: Indlu okanye umuzi angeke ukwazi ukuwuthengisa esikhathini esiyiminyaka eyi-8 kusukela ngosuku Indlu okanye umuzi owuthola ngalo. Chofoza lapha ukuze ufunde umbandela okuvimbelayo ukuthi uthengise indlu okanye umuzi olethwa ngaphambi kwetayitela kanye nebhondi ye-mortgage.

Back To Top